Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blockpol Nieruchomości Sp. z o.o. ul Krzycka 90d, 53-020 Wrocław, numer KRS 0000857858, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: developer@blockpol.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj., na podstawie zgody w zakresie objętym zgodą – dotyczy osób które udzieliły zgodę,
  • 6 ust. 1 lit b) RODO, tj w celu wykonania umowy – dotyczy nabywców lokali, kontrahentów,
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celu odpowiedzi na pytania, komunikacji, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń.
  • 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w szczególności w celu rozliczeń podatkowych, rozpatrywania skarg i reklamacji, archiwizacji umów i dokumentów rozliczeniowych.
 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zgody bądź do czasu wycofania zgody. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, trwania obowiązków prawnych wynikających z wykonania umowy i przepisów prawa np. przez okres przedawnienia wynikających z kodeksu cywilnego i ordynacji podatkowej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy administratora bądź podmioty z grupy Blockpol
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opierać się będzie na Pani/Pana zgodzie, udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do załatwienia sprawy której dotyczy zgoda.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy, brak danych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.
 7. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 8. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 9. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.